It-tifkira tal-passjoni, l-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu' Kristu hija L-AKBAR ĠRAJJA tal-Knisja. Din il-website, qed tirrakonta l-istorja ta' wirja, li hija t-tifkira ta' dan l-avvenimet qaddis. Fiha ssibu wkoll l-istorja ta' kif bdiet u t-tibdil li sar f'din il-wirja matul is-snin.

L-ewwel wirja saret fl-1994 ġo garaxx fi Triq Anici. Dik is-sena kont bdejt bi tnax-il vara, minn dik ta’ l-ort sal-qawmien mill-mewt. Il-bradelli ta’ taħthom tal-kewba, ġew maħduma minn George Debono li huwa minn Ħal-Qormi wkoll.

 
L-ewwel ftuh tal-wirja fl-1995 minn Mons. Anetto Depasquale
Mistednin distinti jgawdu l-wirja fl-1995
George Debono li hadem ix-xoghol fl-injam flimkien ma l-organizzaturi
     

Waslet s-sena 1995 u l-wirja kompliet tikber. Il-ħsieb kien li tinbena knisja ta’ l-injam biex il-vari jkunu ġo fiha. Dik is-sena ukoll iżżanżnet l-aħħar ikla tal-Mulej jew aħjar, iċ-ċena. Il-wirja saret għal l-ewwel darba fl-oratorju tas-sagra familja u dik is-sena reġgħu ġew mijiet ta’ nies għal din il-wirja.


Is-sena 1995 ġabitilna telfa kbira, meta fit-28 ta’ April miet l-imgħallem tal-pasturi Nazzarenu Gauci id-Diżma, dan is-sett kien l-aħħar wieħed li ħadem qabel ma miet.

     
Fr. Philip Cutajar jiftah il-wirja fl-1996
Diversi nies izuru l-wirja fl-1996
L-Arcipriet Dun Frans Abdilla u l-Ex-Supretendent John Suda jigu pprezentati b'tifkira
     

Fl-1996 il-wirja reġet saret fl-oratorju u żanżnu l-Via Sagra u sett simboli tal-passjoni. Fis-sena ta’ wara, l-1997 grazzi għall-arċipriet tal-parroċċa ta’ San Ġorġ il-wirja ittellgħet fl-oratorju.

Fis-sena 1998 beda x-xogħol ta restawrar fl-oratorju u b’hekk ma stajniex narmaw il-wirja. Fl-1999 il-wirja saret fil-knisja ż-żgħira ta’ San Sebastjan bil-permess ġentili tal-kappillan Dun Walter Cauchi.


Waslet is-sena 2000, l-bidu ta’ millenju ġdid u s-sena tal-ġublew imqaddes, u f'dik s-sena żżanżnu s-seba’ kelmiet u skultura fuq il-bradelli.

     
Fis-sena 2000, l-wirja ntramat ghall-ewwel darba fil-knisja z-zghira
Il-Kappillan Dun Walter Cauchi flimkien ma l-Ex Sindku Clyde Puli fil-ftuh tal-wirja fis-sena 2000
Is-sehem tal-Boys Scouts
     
Fl-2001 erġajna morna fl-oratorju u żanżanna simboli tal-bradelli, d-dawl tal-bradelli u l-mudell tas-sepulkru l-ġdid. Fl-2002 erġajna morna f’ garaxx fi Triq il-Vitorja, din is-sena kelna l-pittura ġdida u l-mudell tas-sepulkru l-ġdid.
     
Dun Lino Grech u Dun Joe Borg jifthu l-wirja fl-2003
Patri Alfred Scerri jbierek l-vari fl-2003
Fl-2003 il-wirja ntramat ghall-ewwel darba fil-post prezenti
 
Waslet s-sena 2003 u din id-darba morna f’post ġdid, il-każin tas-Soċjeta Filarmonika Pinto, banda San Sebastjan, u l-istess fl-2004.
 
Tberik tal-wirja fl-2004. Fost il-mistednin insibu lis-sindku ta' Hal-Qormi, Jesmond Aquilina
Dun Martin Cardona fil-ftuh tal-wirja, 2004
Diversi raprezentanti tas-Socjeta' Filarmonika Pinto, Banda San Sebastjan
Tberik tal-wirja fl-2005
Patri Charles Baldachino OFM jbierek il-wirja, 2005
L-Agent President ta' Malta t-Tabib George Hyzler jiffirma l-fuljett ta' l-2005
 
Fis-sena 2005 il-wirja reget saret fil-każin tas-Soċjeta Filarmonika Pinto, banda San Sebastjan
 
Tberik tal-wirja fl-2005. Fost il-mistednin insibu lis-sindku ta' Hal-Qormi, Jesmond Aquilina
Dun Joe Borg flimkien ma l-Agent President it-Tabib George Hyzler
Paul Zammit idawwar lil Patri Charles Baldachino OFM mal-wirja
 
Fis-sena 2007 il-wirja saret fil-każin tal-banda San Gorg Martri
 
Diskors tal-ftuh mill-President Emeritus Dr. Ugo Mifsud Bonnici
Ftuh tal-Wirja
Tberik tal-Wirja mir-Reverendu Arcipriet Dun Anton Cassar
 
Spjegazzjoni tal-Wirja
Il-banda San Gorg Martri taghti sehema fil-ftuh tal-wirja taht d-direzzjoni tas-surmast Mario Testa
Ghoti ta tifkira mis-segretarju tal-Kazin San Gorg Martri lis-Sur Charles Micallef u lil President Emeritus Dr. Ugo Mifsud Bonnici
     
Fis-sena 2009 il-wirja saret 43, Triq il-Blata Hal Qormi
Ftuh tal-wirja ms-Sindku ta' Hal-Qormi Jesmond Aquilina
Tberik tal-wirja minn Rev Kan Felice Tabone
Ghoti ta' tifkira lil Rev Kan Felice Tabone
     
Dan ir-ritratt tal-okkazjoni flimkien mal-mistednin u l-genituri tieghi
Ghoti ta' tifkira li Sindku Jesmond Aquilina
Dan ir-ritratt tal-okkazjoni flimkien mal-mistednin u l-familja tieghi
     
Fl-2010, IL-WIRJA INFETHET MILL-ECCELENZA L-PRESIDENT EMERITUS PROFS GWIDO DEMARCO, TBIERKET MILL-VICI TAL-PARROCCA TA SAN GORG DUN EWKARISTO ZAMMIT U HADU SEHEM BOY SCOUTS & GIRL GUIDES TA HAL-QORMI
L-organizzatur flimkien ma l-Eccellenza tieghu, l-President Emeritus Guido Demarco flimkien ma Dun Ewkaristo Zammit
Il-Ftuh tal-Wirja
l-Eccellenza tieghu, l-President Emeritus Guido Demarco jammira l-wirja
 
l-Eccellenza tieghu, l-President Emeritus Guido Demarco mal-Girl Guides
l-Eccellenza tieghu, l-President Emeritus Guido Demarco jinghata bukket fjuri mil-mara ta l-organizzatur

 

Fl-2011, IL-WIRJA INFETHET MIS-SUR PAUL SPITERI U TBIERKET MINN DUN ALFRED AGIUS

 

Fl-2012, IL-WIRJA INFETHET MIl-ECELLENZA TIEGHU MONS GUZEPPI MERCIECA, ISQOF EMERITUS

     
Fl-2013, IL-WIRJA INFETHET MINN DUN VINCENS DEGUARA    
     
   
     
Fl-2014, IL-WIRJA INFETHET MIS-SINDKU ROSANNE CUTAJAR U TBIERKET MINN DUN KARM MERCIECA    
     
   
     
Fis-sena 2015 il-wirja giet miftuha minn Dorless Christine, Agent President ta' Malta, u tbierket minn Fr Stephen Magro O.F.M    
   
     
Fis-sena 2016 il-wirja giet miftuha mill-President ta' Malta Marie Louis Coleiro Preca u tbierket minn Isqof Emeritus Pawlu Cremona    
   
   
   
2017: Ftuh ufficjali tal Wirja l-Akbar Grajja mill-President Emeritus Dr George Abela u tbierket mill -Arcipriet Dun Mario Mangion,Hadu sehem il-Qormi Baden Powell Scout Group
   
       
   
       
   
       
   
   
     
   
   
   
   
     
     
     
   
Is-Sepulkru l-antik
Reno Grima jahdem fuq is-Sepulkru
Ix-xoghol fuq is-Sepulkru l-gdid
Is-Sepulkru l-gdid
     
     
Xoghol ta' skultura fuq l-injam
Tizjin gdid fl-2005
Reno Grima jahdem l-iskultura
 
 
San Pietru
San Pawl
 
 
Anglu
Pittura fuq s-Sepulkru
Anglu
     
     
   
     
 
 
 
 
Arka tal-Patt
 
 
 
 
Il-Haruf ta l-Ghid